Menu głowne

Nasze produkty

Moxi Spray odstraszający komary i kleszcze


 • Spray odstraszający komary, kleszcze.

  Do stosowania u dorosłych i dzieci od 3. roku życia.

  • Produkt biobójczy,
  • Odstrasza komary i kleszcze,
  • Odpowiedni dla dzieci od 3. roku życia,
  • Bez DEET,
  • Zawiera naturalne olejki roślinne.

  Zawartość opakowania: 100 ml

 • Substancje czynne:

  • olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu) (citriodiol) - 1g/kg,
  • ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) aminopropionowego (butyloacetyloaminopropionian etylu) - 100g/kg,
  • lawenda, lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy - 1g/kg.
 • Przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać preparatem nieosłonięte części ciała narażone na kontakt z owadami z odległości około 20 cm. Nie stosowac na twarz oraz na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Produkt dla dzieci od 3. roku życia - stosować 2 razy dziennie.

  Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: czas skuteczności działania repelencyjnego produktu na komary - 5h, na kleszcze - 2h.

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 • Pierwsza pomoc:

  Narażenie inhalacyjne: w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu.

  Przez kontakt ze skórą: w razie kontaktu ze skórą zaleca się oczyścić narażone miejsce bieżącą wodą i mydłem neutralnym. W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się do lekarza z Kartą Chrakterystyki produktu.

  Przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Chrakterystyki produktu.

  W przypadku spożycia: w razie połknięcia, skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Chrakterystyki produktu.

   

  Ostrzeżenia:

  Zawiera: N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian etylu

  Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać zdala od źródła ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

  Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać, ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni Celsjusza. Pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. 

  Przechowywanie: Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych.

  Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia. Przy wdychaniu, przy kontakcie ze skórą oraz przy połknięciu, ze względu na ich efekty uczulające: produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

  Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: należy wyżucać jednynie całkowicie opróżnione opakowania. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktowac je jako odpady komunalne podlegające segregacji.

  Postępowanie z odpadami produktu: Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktować je jako odpady komunalne podlegające segregacji.

  Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczy: 8276/20

  Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska Sp. z o.o.
  ul. Obwodowa 4a, 32-410 Dobczyce

Moxi Spray odstraszający komary i kleszcze

Poznaj inne produkty tej marki